Politiky integrovaného systému řízení

Vedení společnosti INSTOP spol. s r.o., jejímž hlavním zaměřením je provádění staveb, jejich změn a odstraňování, obchodní a inženýrská činnost se zavazuje k neustálému rozvoji společnosti a vydává následující integrovanou politiku.

V rámci systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001: 2016 má následující zásady:

 • Péče o zákazníka je jedním ze základních atributů naší dlouhodobé strategie. Budeme rozvíjet svou činnost se zřetelem na potřeby zákazníků a dalších zainteresovaných stran a naší snahou bude komplexnost poskytovaných služeb. Základem řízení je procesní přístup a sledování vnitřních a vnějších aspektů na realizovanou činnost s následným hodnocením úrovně vzniklých rizik a jejich snižování.
 • Chceme pružně reagovat na měnící se podmínky trhu a přání našich zákazníků a následně si stanovovat nové cíle kvality jako prostředek řízení uplatňovaného integrovaného systému.
 • Základem potenciálu společnost je kvalita a profesionální úroveň pracovníků. Kromě všeobecných kvalifikačních předpokladů, které jsou nutné pro výkon povolání, bude společnost dbát o trvalé zvyšování jejich odborné kvalifikace.
 • Pro trvalé zlepšování služeb pro zákazníka bude společnost doplňovat své technické zázemí a rozvíjet nové technologie, bude pečlivě dbát o zlepšení komunikace a toku informací jak uvnitř mezi svými pracovišti, tak vůči dodavatelům a především vůči svým zákazníkům.
 • Naším cílem je zajistit trvale se zlepšující kvalitu produktů a služeb. Proto navazujeme partnerské vztahy s takovými dodavateli a partnery, kteří splňují přísně sledovaná kritéria pro nakupování služeb, činností, materiálů a zařízení, používaných při naší činnosti.
 • Splňovat požadavky všech platných zákonů a jiných požadavků týkající se dodávaných výrobků a poskytovaných služeb ve stavebnictví.

Environmentální a bezpečnostní politiku vyhlašujeme na podporu uplatňování systému managementu v souladu s normou ISO 14001 a OHSAS 18001 jako funkčního nástroje řízení společnosti. Společnost INSTOP, spol s r.o. si je plně vědoma dopadů své stavební činností do životního prostředí. Environmentální a bezpečnostní politika společnosti znamená odborně řídit dopady svých činností tak, aby chránila své zaměstnance i zákazníky a zároveň přispívala k ochraně a zlepšování životního prostředí v regionu a celé ČR.

Společnost se v ní zavazuje:

 • Splňovat požadavky všech platných zákonů, předpisů a nařízení o ochraně životního prostředí a jiných požadavků chránících životní prostředí a zákonů k dodržování bezpečnosti práce.
 • Preventivně předcházet znečisťování ovzduší, vody, půdy a nadměrnému vytváření odpadů.
 • Udržovat pořádek na staveništích a všech dalších pracovištích a usilovat o minimalizaci negativních
 • Chránit přírodní zdroje tříděním, recyklací odpadů a materiálů a jejich případným opětovným použitím, efektivním hospodařením s energiemi a vodou.
 • Chránit a zlepšovat životní prostředí používáním šetrných materiálů a postupnou obnovou současných zařízení za zařízení ohleduplné k životnímu prostředí.
 • Zvyšovat a prohlubovat povědomí o ochraně životního prostředí mezi zaměstnanci.
 • Vyžadovat od svých obchodních partnerů a dodavatelů aktivní přístup k ochraně životního prostředí.
 • Komunikovat a spolupracovat se širokou veřejností a zainteresovanými stranami
 • Na základě provedené identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik zavádět preventivní opatření v oblasti BOZP a PO s cílem odstraňovat, nebo minimalizovat rizika a předcházet možnému poškození zdraví zaměstnanců a nežádoucím stavům, jak ve výrobě, tak při poskytování služeb.
 • Trvale vytvářet podmínky pro bezpečnou práci vlastních zaměstnanců i zaměstnanců subdodavatelů a zákazníků.
 • Zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti potřebné pro naplňování této integrované politiky jakosti a environmentu.

Společnost se zavazuje v souladu s touto integrovanou politikou neustále zlepšovat systém environmentálního a jakostního managementu. Zásady integrované politiky jsou závazné pro všechny zaměstnance společnosti a ti jsou zároveň odpovědni za její dodržování a naplňování cílů na ni navazujících.